Radca prawny

Radca prawny to osoba, która ukończyła aplikację radcowską i uzyskała wpis na listę radców prawnych, prowadzoną przez właściwą miejscowo Okręgową Izbę Radców Prawnych. Poza zakresem czynności, do których wykonywania uprawniony jest magister prawa, radca prawny może występować przed sądem, reprezentując swoich klientów, we wszystkich sprawach. Może również występować w postępowaniu obejmującym nadzwyczajne środki odwoławcze jakimi są, min. kasacja czy też skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem. Podczas rozprawy sądowej radca prawny ma obowiązek występować w czarnej todze, której cechą charakterystyczną jest ciemnoniebieski żabot oraz wypustki mankietów i kołnierza.